ІЗ КОНЦЕПЦІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ У ГІМНАЗІЇ №7
М. ЧЕРІНВІЦІВ

  Мета та принципи екологічної освіти та виховання

     Основна мета екологічної освіти та виховання – формування екологічної свідомості як специфічної форми регуляції взаємодії з навколишнім середовищем. На цій основі формується екологічне мислення, екологічна культура і світогляд людини.

     Реалізація завдань неперервної екологічної освіти досягатиметься шляхом:

-формування в учнів розуміння сучасних проблем навколишнього  середовища й усвідомлення їх актуальності для всього людства,  своєїкраїни і рідного краю;        

-розуміння громадянами України сучасних проблем довкілля йусвідомлення, що єдиний шлях збереження цивілізації –корінна зміна свідомості та культури всіх верств населення уставленні до природи;

-  розуміння особистої відповідальності кожного члена суспільства за стан довкілля на національному та глобальному рівнях;

-  відродження кращих традицій українського народу у взаємозв’язках з природою та засвоєнні відомих досягнень світової практики;

-  залучення всіх громадян до активної природоохоронної діяльності на основі набутих знань на наукових рекомендацій; 

-  оволодіння громадянами фаховими знаннями в системі “людина - суспільство – природа” та застосування їх при розв’язуванні екологічних проблем в життєвих ситуаціях; 

-вміння приймати екологічно виважені рішення щодо місцевих проблем довкілля, спираючись на одержані професійні, екологічні знання; 

-формування екологічної культури, подолання споживацького ставлення до природи, її ресурсів; 

-побудова діяльності людини в природоохоронному середовищі на наукових та християнських засадах.

    Система екологічної та виховання базується на таких педагогічних принципах: неперервність, наступність, відповідальність віковим особливостям та регіональним природо-етнічним факторам.

    У системі екологічної освіти визначальне значення мають такі принципи:

 -цілісність навколишнього середовища, що спрямована на формування у громадян розуміння єдності довкілля, нерозривного зв’язку його компонентів, взаємозумовленості процесів;

-  системність та неперервність екологічної освіти;

-  міждисциплінарний підхід до формування екологічного мислення, що передбачає логічне поєднання, спрямування та поглиблення системних природних знань;

 -взаємозв’язок глобального, національного і краєзнавчого мислення, що сприяє патріотичному вихованню і поглибленому розумінню екологічних проблем на різних рівнях від краєзнавчих екологічних криз до глобальних.

     Отже, мета та принципи концепції екологічної освіти спрямовані на різнобічну підготовку покоління, яке в майбутньому зможе вирішувати екологічні проблеми на основі наукових знань процесів розвитку біосфери, здорового глузду й набутого досвіду, керуючись національними гуманістичними ідеалами й традиціями господарювання.

 

РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

    Природоохоронний рівень – реалізується через уведення до навчальних програм з різних предметів окремих розділів, присвячених охороні природи, а також шляхом організації практичної екологічної позакласної роботи (екологічні стежки, екологічні конференції, конкурси та ін.).

    Алармістський рівень – природоохоронна позиція сьогодні вже недостатня (природу треба вже не охороняти, а рятувати). На цьому рівні розкривається серйозність небезпеки екологічної катастрофи, яка нависла над людством, розглядаються глобальні та регіональні екологічні кризи. Для реалізації цього рівня потрібно вводити спеціальний предмет, присвячений екологічним проблемам.

    Рівень зміни стереотипів – реалізується через внутрішню екологізацію змісту освіти, яка передбачає зміну стереотипів, зміну нашого мислення, переоцінку цінностей.

     На першому етапі (природоохоронному рівні) екологія – розділ біології чи інших предметів.

    На другому (алармістському рівні) екологія – новий методологічний підхід, який повинен використовуватися в усіх науках, повинен пронизувати все природознавство і взагалі всю шкільну освіту.

    На третьому рівні (зміни стереотипів) – самостійна наука.

 

  ШКІЛЬНИЙ ЕКОЛОГІЧНИ Й СТАТУТ

      Життя – це найвища цінність, збережи його.

    Полюби навколишній світ таким, яким він є сьогодні: лиш любов здатна його врятувати.

    Бери від природи найменше, а використовуй найраціональніше.

    Веди здоровий спосіб життя – це запорука гармонії з природою.

    Започаткуй, підтримуй і пропагуй природоохоронні акції.

    Відкривай таємничий світ природи для себе та допомагай відкрити його іншим.

    Кожна людина має невід’ємне право діяти для задоволення  своїх потреб і забезпечений обов’язок відповідати за свої дії перед майбутнім.

    Пам’ятай: те, яким буде світ завтра, залежить від наших дій сьогодні.

 

Екологічний гурток « ЕКВА»

 Керівник Барабанова Марія Михайлівна, вчитель біології, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель – методист

 Рік 2003 – розпочала роботу екологічна агітбригада «АQVA –VITA» під керівництвом Старовойт В.Г.

 В 2003 році в міському конкурсі агітбригад екологічна агітбригада «АQVA –VITA» зайняла ІІІ місце.

 2005р. – агітбригада «АQVA –VITA» перейменована в «ЕКВА», керівником стає Барабанова М.М.

 2005р – ІІ місце в конкурсі агітбригад.

 В 2006р. під девізом «Ми повернемо Землі всі веселкові кольори» команда зайняла І місце у міському конкурсі агітбригад.

 В 2007р. - агітбригада«ЕКВА» зайняла ІІ місце у міському конкурсі екологічних театрів, виступаючи з програмою «Екологічні проблеми лісових мешканців».

 Гуртківці випускають шкільну газету «ЕКВА», в якій висвітлюють екологічні проблеми міста, області, України і в цілому планети Земля.